എന്റെ മോനെ Whatsapp യിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ!!!99% പേര്‍ക്കും അറിയാത്ത പുതിയ ട്രിക്കുകള്‍

എന്റെ മോനെ Whatsapp യിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ!!!99% പേര്‍ക്കും അറിയാത്ത പുതിയ ട്രിക്കുകള്‍,വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകള്‍ വളരെ കുറവ് ആയിരിക്കും.വാട്സപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലതും ഉണ്ട് അത് പോലെ ചീതയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത.വട്സപ്പില്‍ തന്നെ ദിനവും പുതിയ പുതിയ അപ്ടേറ്റ്‌ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.പലതും ഏറെ […]